Služby

 

Hodnocení provozní bezpečnosti stromů a návrhy ošetření

Dle požadavku zákazníka posoudíme provozní bezpečnost zájmových stromů. Na základě hodnocení vitality, zdravotního stavu a stability stanovíme perspektivu stromu pro ponechání na stanovišti. Dle rozsahu a povahy zjištěných defektů navrhneme systém vhodné péče o každý strom a to i pro delší časový úsek. Snažíme se hledat vhodné způsoby ošetření i z pohledu aktuálních finančních možností vlastníka, popřípadě pomůžeme s výběrem a zpracováním žádosti na získání prostředků z dotačních titulů.

 

Inventarizace dřevin, dendrologický průzkum

Provádíme podrobné inventarizační průzkumy dřevin i rámcové generely. Základním cílem inventarizace je získání podrobného přehledu o stavu a lokalizaci zeleně v dané lokalitě. Výstupem jsou mapové podklady a tabulkové přehledy. Rozsah díla je uzpůsoben požadavkům zákazníka a účelu, kterému má inventarizace sloužit. Výstupy z inventarizace mohou být použity pro komplexní návrhy péče o dřeviny ve zkoumané oblasti. Této služby využívají především obce a města.

 

Komplexní ošetření stromů

Provádíme všechny typy řezů (výchovný, bezpečnostní, zdravotní redukční). Většinu ošetření realizujeme pomocí stromolezecké techniky s maximálním důrazem na šetrnost ke stromu. Pouze v některých případech využíváme přístup z vvysokozdvižné plošiny. Vždy se snažíme o nejvhodnější typ ošetření s ohledem na stav stromu i provozní bezpečnost v jeho okolí. Ctíme zásadu, že realizované ošetření musí stromu prospět, ale navenek má být co nejméně patrné.

V případech, kdy není možné korunu stromu stabilizovat pouze řezem, přistupujeme k instalaci bezpečnostních vázaní. Provádíme instalace dynamických i statických vazeb.

 

 

Kácení ve ztížených podmínkách

Jedná se o vysoce rizikovou a často podceňovanou činnost. Většinou se jedná o odstranění stromu v blízkosti staveb, elektrického vedení nad výsadbami, na hřbitovech apod. Pokud je to nutné, kácení provádíme pomocí speciálních technologií jako jsou mobilní navijáky, spouštěcí brzdy, kladkostroje a lanovky. Vždy klademe důraz na bezpečnost osob i majetku. Stromy většinou kácíme od vrcholu a po částech. V některých případech využíváme i jeřáby.

 

Výsadby stromů

Výsadbou dřevin naše práce začíná. Na její kvalitě závisí budoucnost stromu na stanovišti. Kvalitně provedená výsadba výrazně ovlivňuje náročnost budoucí péče o dřeviny. Jsme schopni provést kompletní návrh výsadeb dřevin, včetně výběru vhodných druhů a následně výsadbu zrealizovat.

Provádíme rovněž poradenskou činnost v této oblasti. Působíme jako konzultanti při realizaci staveb zahrnujících výsadby dřevin.

 

Poradenská a konzultační činnost

Poskytujeme komplexní poradenskou činnost v oblasti veřejné zeleně. Působíme rovněž jako externí poradci a konzultanti pro realizaci komplexních zakázek při revitalizaci veřejné zeleně. Poskytujeme činnost TDI pro realizaci stavebních akcí týkajících se veřejné zeleně.